پژوهشگران گرامی، ضمن تشکر از ارسال مقاله به مجله تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات ، به استحضار می رساند رعایت نکات زیر جهت جلوگیری از برگشت خوردن مقاله الزامی است .

ا) رعایت  کلیه موارد ذکر شده در راهنمای مجله (راهنما) بویژه اندازه صفحه ،تعداد صفحات ، قلم های انتخابی و بخش های ساختاری مقاله 

2) با توجه به عدم امکان تغییر در نویسندگان و معرفی آنها بعد از ارسال مقاله به داوران ،نویسندگان و وابستگی آنها به دانشگاه یا واحد دانشگاهی باید به همان ترتیبی که در فایل نویسندگان آورده شده است ، هنگام بارگزاری مقاله در سامانه مجله نیز وارد شود.

ترتیب نویسندگان و نحوه معرفی آنها برای مقالات مستخرج از رساله دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی به صورت زیر است.ترتیب اسامی : دانشجو، استاد راهنما(نویسندمسئول)، استاد مشاور * مثال جهت نحوه معرفی : به صورت فارسی و انگلیسی

 گروه تاریخ، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی، محلات، ایران

History Department,Mahallat Branch,Islamic Azad University,Mahallat,Iran

قبل از خط فوق ، برای دانشجویان از واژه دانشجوی دکتری و برای اساتید مرتبه علمی آنها (استادیار،دانشیار،استاد) ذکر شود.

**********

به اطلاع  محققین گرامی  می رساند  در راستای تامین هزینه های مجله (هزینه های داوری،مسئولین،پشتیبانی سامانه و چاپ مجله به تعداد محدود جهت نویسندگان و ارشیو و .... )  ،از  کلیه مقالات  پذیرفته شده جهت چاپ، دریافت خواهد گردید . گه  لازم است  قبل از ارائه پذیرش نهایی جهت چاپ ، به حسابی که به همین منظور ارائه می شود واریز گردد.

شماره جاری: دوره 15، شماره 59، زمستان 1399، صفحه 1-228 

1. روایات مسلمانان از هند (مطالعه موردی داستان آفرینش)

صفحه 7-21

محسن شاه بختی؛ مصطفی ناصری راد؛ بشری دلریش؛ جواد سخا


3. خوراک و پوشاک ایرانیان در عصر امویان

صفحه 59-80

امیر احمد مومنی ها؛ محمد سپهری؛ هوشنگ خسروبیگی


5. بررسی چگونگی تأثیرگذاری اسطوره خورشید بر جانوران مرتبط با این اسطوره در دوره ایران باستان

صفحه 101-125

معصومه رهنما هراتبر؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ فیض اله بوشاسب گوشه؛ احمد کامرانی فر


6. تاریخ نویسی محلی دوره ناصری باتکیه برشاخص‌های تاریخ محلی فارس

صفحه 127-145

رسول مظاهری؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ شکوه اعرابی هاشمی


7. مرجئه و دوگانگی موجود در اندیشه آنان

صفحه 147-163

شعبانعلی بیدکی؛ محمد سپهری؛ محمود سید


11. تاریخ محلی حلوان از آغاز تا دوره عثمانی

صفحه 237-255

سلطانمراد مهکی؛ محمدرضا شهیدی پاک؛ محمد دشتی


12. ارتباط فتح هرمز و قندهار با جنوب هند در عصر صفوی

صفحه 257-272

علیرضا قاسم پور نوبیجاری؛ محمود سید؛ سید علیرضا واسعی