نویسنده = مهرناز بهروزی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقایسهای معماری دوره هخامنشی ( 330-559ق.م) با معماری دوره ساسانی ( 224 -651م)

دوره 12، شماره 46، پاییز 1396، صفحه 10-35

مهرناز بهروزی؛ مهسا عباس شیرازی