نویسنده = محمد کریم یوسف جمالی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی نقش متنفذان درباری در انتخاب جانشین پادشاه در دوره صفویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1400

زهرا رضائی؛ ناصر جدیدی؛ محمد کریم یوسف جمالی


2. نقد سندیت نسب و القاب ملک محمود کیانی سیستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

ناصر چاری؛ فیض اله بوشاسب گوشه؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ سهیلا ترابی فارسانی


3. بررسی نقش حرمسرا در تعیین جانشین پادشاه در دوره صفویه

دوره 15، شماره 58، آذر 1399، صفحه 7-35

زهرا رضائی؛ ناصر جدیدی؛ محمد کریم یوسف جمالی


4. بررسی نقش ایزدمهر در متن مذهبی مهر یشت اوستا

دوره 15، شماره 58، آذر 1399، صفحه 179-191

محمدرضا باوندپور؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ ناصر جدیدی؛ شکوه السادات اعرابی هاشمی