نویسنده = نصراله پور محمدی املشی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی نقش اقوام تبعیدی و مهاجر درابعاد سیاست داخلی و خارجی حکومت زندیه(مطالعه موردی: قزوین)

دوره 16، شماره 63، اسفند 1400، صفحه 118-147

شمس الله غلامی؛ نصراله پور محمدی املشی؛ علی ذاکری


2. بررسی تطبیقی سیاست تساهل و تسامح حکومت های آل بویه و فاطمیان

دوره 16، شماره 62، آذر 1400، صفحه 340-362

مهدی نجاتی آتانی؛ نصراله پور محمدی املشی؛ مصطفی ناصری راد؛ بشری دلریش