نویسنده = ابراهیم صالحی حاجی آبادی
تعداد مقالات: 1
1. پژوهشی در نام و تعداد شهدای نینوا

دوره 13، شماره 50، پاییز 1397، صفحه 130-157

ابراهیم صالحی حاجی آبادی