نویسنده = داود اصفهانیان
تعداد مقالات: 2
1. نقش دارالفنون ودانش آموختگان آن در نهضت مشروطه

دوره 16، شماره 61، شهریور 1400، صفحه 165-190

فهیمه عبدالی بارند؛ معصومه قره داغی؛ مقصودعلی صادقی گندمانی؛ داود اصفهانیان


2. نقش ایلات در عدم شکل گیری جامعه مدنی در عهد قاجار

دوره 14، شماره 55، اسفند 1398، صفحه 187-216

بهمن عبدالهی اوزان سفلی؛ معصومه قره داغی؛ شهرزاد ساسانپور؛ داود اصفهانیان