نویسنده = احمد کامرانی فر
تعداد مقالات: 8
1. نقش و جایگاه شبکه های ارتباطی دراستراتژی امپراتوری هخامنشی

دوره 17، شماره 64، خرداد 1401

اسکندر ممبینی؛ شکوه السادات اعرابی هاشمی؛ احمد کامرانی فر


2. تأثیر مغان در نظام طبقاتی عصر ساسانیان

دوره 16، شماره 62، آذر 1400، صفحه 238-255

سیده شیدا غریب زاده؛ احمد کامرانی فر؛ محمدکریم یوسف جمالی


3. تاملی بر توسعه سازه های آبی و استفاده از راه های آبی در تمدن هخامنشی

دوره 16، شماره 61، شهریور 1400، صفحه 266-289

اسکندر ممبینی؛ شکوه السادات اعرابی هاشمی؛ احمد کامرانی فر


4. بررسی چگونگی تأثیرگذاری اسطوره خورشید بر جانوران مرتبط با این اسطوره در دوره ایران باستان

دوره 15، شماره 59، اسفند 1399، صفحه 101-125

معصومه رهنما هراتبر؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ فیض اله بوشاسب گوشه؛ احمد کامرانی فر


5. تاملی بر روش‌شناسی در تاریخنگاری اسماعیل رائین با تکیه بر جایگاه انگلستان در تاریخنگاری او

دوره 15، شماره 58، آذر 1399، صفحه 37-55

رضا قندهاری زاده؛ احمد کامرانی فر؛ سهیلا ترابی فارسانی


6. بررسی تطبیقی اصلاحات نظامی خسروانوشیروان در شاهنامه و منابع تاریخ نگارانه ی اسلامی

دوره 15، شماره 58، آذر 1399، صفحه 57-86

پریسا بهادرپور؛ احمد کامرانی فر؛ فریناز هوشیار


7. تاثیر نظام زمین‌داری بر اقتصاد روستایی و زندگی کشاورزان ایران در عصر صفویه (از شاه‌عباس اول تا سقوط اصفهان)

دوره 14، شماره 53، شهریور 1398، صفحه 140-168

ناصر جدیدی؛ احمد کامرانی فر؛ سید علیرضا نوریان نجف آبادی


8. بررسی مناسبات مسیحیان و جوامع مسیحی با شاهنشاهی ساسانی

دوره 13، شماره 51، اسفند 1397، صفحه 115-140

مجتبی نقدی؛ فیض اله بوشاسب گوشه؛ احمد کامرانی فر