نویسنده = دکتر محمد اکبری نصرآبادی
تعداد مقالات: 3
1. اباضیه در تاریخ، تحلیل عقاید و نظرات آن ها

دوره 10، شماره 36، بهار 1394

دکتر محمد اکبری نصرآبادی؛ دکتر کیوان لؤلؤیی


2. نقش متقابل فرهنگ و تمدن درشهر کاشان (مطالعه موردی مسجد آقابزرگ)

دوره 9، شماره 35، زمستان 1393

محمد جعفر حسام محمدی؛ دکتر عبد الله موحدی محب؛ دکتر محمد اکبری نصرآبادی


3. پیدایی دولت حمدانیان و بررسی اوضاع اجتماعی آن دوران

دوره 9، شماره 32، بهار 1393

عباسعلی فراهتی؛ دکتر محمد اکبری نصرآبادی؛ شکریه حیدری