نویسنده = دکتر علیرضا علی صوفی حسنا بابلی(نویسنده مسئول
تعداد مقالات: 1
1. تحولات اجتماعی و فرهنگی ناشی از نوسازی دولت پهلوی دوم در شهر کرمانشاه( 0233-0231ه.ش)

دوره 11، شماره 42، پاییز 1395

دکتر علیرضا علی صوفی حسنا بابلی(نویسنده مسئول