نویسنده = دکتر امیرتیمور رفیعی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی زمینه های تاریخی ناامنی در مرزهای شرقی و جنوب شرقی ایران

دوره 9، شماره 32، فروردین 1393

قاسم فتاحی؛ دکتر امیرتیمور رفیعی


2. خط شناسی و تاریخ خطوط در دوره اسلامی

دوره 8، شماره 28، فروردین 1392

دکتر امیرتیمور رفیعی؛ لیلا کاویانی اسکندری؛ مهرناز کاویانی اسکندری


3. جایگاه آخوند خراسانی در مرجعیت زمان ورهبری دینی نهضت مشروطه

دوره 6، شماره 22، مهر 1390

دکتر امیرتیمور رفیعی؛ محمد وزین


4. زندگی علمی وجایگاه آخوند خراسانی در زعامت حوزه علمیه نجف

دوره 6، شماره 21، تیر 1390

دکتر امیرتیمور رفیعی؛ محمد وزین


5. اختلاف سیدعبدالله بهبهانی و شیخ فضل الله نوری

دوره 5، شماره 17، تیر 1389

دکتر امیرتیمور رفیعی؛ دکتر کیوان لؤلوئی