نویسنده = دکتر امیرتیمور رفیعی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی زمینه های تاریخی ناامنی در مرزهای شرقی و جنوب شرقی ایران

دوره 9، شماره 32، بهار 1393

قاسم فتاحی؛ دکتر امیرتیمور رفیعی


2. خط شناسی و تاریخ خطوط در دوره اسلامی

دوره 8، شماره 28، بهار 1392

دکتر امیرتیمور رفیعی؛ لیلا کاویانی اسکندری؛ مهرناز کاویانی اسکندری


3. جایگاه آخوند خراسانی در مرجعیت زمان ورهبری دینی نهضت مشروطه

دوره 6، شماره 22، پاییز 1390

دکتر امیرتیمور رفیعی؛ محمد وزین


4. زندگی علمی وجایگاه آخوند خراسانی در زعامت حوزه علمیه نجف

دوره 6، شماره 21، تابستان 1390

دکتر امیرتیمور رفیعی؛ محمد وزین


5. اختلاف سیدعبدالله بهبهانی و شیخ فضل الله نوری

دوره 5، شماره 17، تابستان 1389

دکتر امیرتیمور رفیعی؛ دکتر کیوان لؤلوئی