نویسنده = دکتر سیداصغر محمودآبادی
تعداد مقالات: 1
1. مناسبات شاهنشاهی ساسانی با اعراب بدوی (224-531م)

دوره 6، شماره 20، بهار 1390

دکتر سیداصغر محمودآبادی؛ دکتر مصطفی پیرمرادیان؛ سمیه بختیاری