نویسنده = دکتر حمیدرضا صفاکیش
تعداد مقالات: 2
1. کنکاشی پیرامون پایه های قدرت شاه اسماعیل صفوی

دوره 7، شماره 27، زمستان 1391

دکتر حمیدرضا صفاکیش


2. جستاری در شعر و موسیقی مذهبی و جایگاه تاریخی آن

دوره 7، شماره 25، تابستان 1391

دکتر حمیدرضا صفاکیش