نویسنده = دکتر شکوه السادات اعرابی هاشمی
تعداد مقالات: 3
1. پژوهشی بر حقوق ، دستمزد و مواجب در دوران هخامنشیان

دوره 9، شماره 34، پاییز 1393

دکتر شکوه السادات اعرابی هاشمی؛ مرضیه صدیقی هفشجانی


2. بررسی انعکاس حیات دنیوی و معنوی منقوش بر سیمینه های دوره ساسانی

دوره 8، شماره 29، تابستان 1392

دکتر شکوه السادات اعرابی هاشمی؛ مینا اصلانی


3. نقش قورچیان در ساختار نظامی صفویه

دوره 7، شماره 26، پاییز 1391

دکتر شکوه السادات اعرابی هاشمی؛ فهیمه عبدالی