نویسنده = محمد کریم یوسف جمالی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی چگونگی تأثیرگذاری اسطوره خورشید بر جانوران مرتبط با این اسطوره در دوره ایران باستان

دوره 15، شماره 59، اسفند 1399، صفحه 101-125

معصومه رهنما هراتبر؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ فیض اله بوشاسب گوشه؛ احمد کامرانی فر


2. مطالعه مبحث مشروعیت حکومتهای ایران باستان براساس کتیبه ها: مطالعه موردی امپراتوری هخامنشی

دوره 13، شماره 48، خرداد 1397، صفحه 1-30

احسان اکبری؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ ناصر جدیدی؛ شکوه السادات اعرابی


3. تأثیر نظام طبقاتی عهد ساسانیان بر نهضت مزدک

دوره 12، شماره 45، تیر 1396، صفحه 10-34

پریسا گنجی؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ بهزاد معینی سام؛ نادره نفیسی


4. بررسی عناصر نمادین و اسطوره‌ای در هنر فلزکاری دوره‌ی ساسانی مکشوفه از مازندران

دوره 12، شماره 44، اردیبهشت 1396، صفحه 99-126

علی محمودی عالمی؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ مهدی موسوی؛ ناصر جدیدی