نویسنده = امیر تیمور رفیعی
تعداد مقالات: 2
1. جغرافیای تاریخی و سیاسی ایل کلهر با اسناد به شواهد تاریخی و منابع مکتوب

دوره 12، شماره 47، زمستان 1396، صفحه 61-88

امیر تیمور رفیعی؛ خدیجه عباسی گورخرّم


2. جغرافیای تاریخی توس در گذر تاریخ

دوره 12، شماره 45، تابستان 1396، صفحه 47-74

امیر تیمور رفیعی؛ زهره شیشه چی؛ علی اصغر طاهری