نویسنده = علی اصغر طاهری
تعداد مقالات: 1
1. جغرافیای تاریخی توس در گذر تاریخ

دوره 12، شماره 45، تابستان 1396، صفحه 47-74

امیر تیمور رفیعی؛ زهره شیشه چی؛ علی اصغر طاهری