کلیدواژه‌ها = جنااگ جهااانی اول
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر جغرافیای طبیعی و انسانی کرمانشاهان بر حوادث جنگ جهانی اول

دوره 13، شماره 49، تابستان 1397، صفحه 1-23

نصرالله پور محمدی املشی؛ پوریا اسمعیلی