جامعه‌شناسی تاریخی (Historical Sociology)

نویسنده

چکیده

چکیده
جامعه شناسی تاریخی، قلمروی جدید از مطالعات میان رشته‌ای است. با نقادی جامعه‌شناسی تجربه‌گرا و تاریخنگاری سنتی زمینه نزدیکی مورخان و جامعه‌شناسان فراهم آمد. برخی از مکاتب تاریخی چون آنال در این باره نقش جدی داشتند. پژوهش حاضر ضمن بررسی موضوع و قلمرو تاریخ اجتماعی، زمینه شکل‌گیری جامعه‌شناسی تاریخی را توضیح داده است. جامعه‌شناسی تاریخی به بررسی تحولات تاریخی به هدف دست‌یابی قوانین عام جهان شمول می‌پردازد.
واژگان کلیدی
تاریخ ـ جامعه‌شناسی ـ تاریخ اجتماعی ـ جامعه‌شناس تاریخی.

کلیدواژه‌ها