نخستین لایحه بودجه دولت مشروطه

نویسنده

چکیده

چکیده
اوضاع اقتصادی ایران در اواخر عصر ناصری و تمام دوران مظفری آسیب بنیادی یافت؛ به‌ویژه پس از وام‌گیری‌های سه‌گانه از روسیه و انگلیس، تا جایی که کشور با کسری بودجة فراوانی روبه‌رو شد، اگرچه از میزان دقیق آن آگاهی درستی در دست نبود. دولت‌های پس از مشروطیت نیز به‌فکر اخذ وام افتادند، که با مخالفت سرسخت نمایندگان روبه‌رو شدند. نمایندگان مجلس برای به‌سامان آوردن اوضاع پریشان اقتصادی، پیشنهادهای متعددی دادند. که عمده‌ترین آنها، تأسیس بانک ملی و تنظیم بودجه بود. مقالة حاضر چگونگی روند تهیه و تنظیم بودجه در مجلس اول و دوم شورای ملی را با تکیه بر مذاکرات مجلس پی می‌گیرد.
واژگان کلیدی
مجلس ـ نمایندگان ـ بودجه ـ دولت.

کلیدواژه‌ها