گنجینة جیحون

نویسنده

چکیده

چکیده
نوشتة حاضر گزارشی تحلیلی است از مجموعه‌ای از سکه‌ها و اشیاء که به‌اعتبار محل کشف آنها به «گنجینة جیحون» نام‌گذاری شده است. این اشیاء اگرچه خاستگاه‌های قومی ـ زمانی متفاوت از جمله: آشوری، مادی، هخامنشی و یونانی دارند؛ امّا به‌لحاظ سبک‌شناسی هنری وجه غالب آن، سبک هنر درباری هخامنشی است. گنجینة جیحون از زمان کشف (1877م) در سواحل جیحون تا استقرار بخش اعظم آن در موزة بریتانیا و بخش اندک در موزة ارمیتاژ سن‌پترزبورگ نشیب و فرازی داشته است که تاریخچه آن در پی می‌آید.
 
واژگان کلیدی
گنجینة جیحون ـ فلزگری ـ باستان‌شناختی ـ آشوری ـ مادی ـ هخامنشی ـ یونانی.

کلیدواژه‌ها