نقد و بررسی سفرنامه‌های ونیزیان در ایران1

نویسنده

چکیده

چکیده
سفرنامه های ونیزیان در ایران شامل شش سفرنامه است که پنج بخش آن توسط سفرای ونیزی به نامهای جوزافا باربارو، آمبروزیو کنتارینی، کاترینو زنو، آنجوللو و وینچنتو دالساندری و بخش ششم توسط بازرگان گمنام ونیزی نوشته شده است. این سفرنامه ها از نظر تاریخی، سیاسی و جغرافیایی برای تاریخ ایران در عهد حکومت ترکمانان آق قویونلو و صفوی از اهمیت شایان توجهی برخوردار است. در مقاله حاضر پنج سفرنامه سفرای اعزامی دولت ونیز به ایران مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی
سفرنامه- ونیز- آق قویونلو- صفویه- عثمانی- اوزون حسن- شاه اسماعیل- شاه طهماسب

کلیدواژه‌ها