بررسی مناسبات سلطان محمود غزنوی با القادر بالله خلیفه‌ی عباسی

نویسنده

چکیده

چکیده


سلطان محمود در طول فرمانروایی خود جهت کسب مشروعیت به شدت تلاش کرد تا حمایت عباسیان را به دست آورد و خود نیز به حامی بزرگ سنت تبدیل شد. از طرف دیگر القادربالله نیز، سیاست گسترش نفوذ قلمرو خلافت عباسی را به شدت دنبال می کرد و در این راستا نیازمند ارتباط با حاکمان قدرتمندی چون سلطان محمود غزنوی بود؛ القادر در جهت جلب رضایت سلطان محمود برآمد تا از این طریق مانعی در جهت نفوذ فاطمیان در مناطق شرقی خلافت عباسی ایجاد نماید.
سلطان برای نشان دادن وفاداری خود به القادر، با مخالفان خلافت عباسی ـ از جمله قرامطه و اسماعیلیان ـ به سختی مقابله کرد و به درخواست فاطمیان مصر برای برقراری مناسبات حسنه واکنش منفی نشان داد.
این مقاله برآن است تا روابط سلطان محمود را با القادر، خلیفه‌ی عباسی مورد بررسی قرار داده و به مناسبات سلطان محمود با فاطمیان نیز توجه نموده و نقش القادر در این مناسبات را کنکاش نماید.

واژگان کلیدی: محمود غزنوی، فاطمیان، القادر، اسماعیلیان، خلافت عباسی.

کلیدواژه‌ها