کارکرد مراکز علمی فاطمیان مصردر توسعه اندیشه و تفکر مذهب اسماعیلی

نویسندگان

چکیده

چکیده

با شکل گیری حکومت فاطمیان در سال 297ه.ق ، فاطمیان تمام سعی و تلاش خود را برای پی ریزی و شکل گیری یک ساختار عظیم علمی و فرهنگی که در خدمت اندیشه دینی باشد به کار گرفتند. آنها برای تحقق این هدف، مراکز آموزشی و پژوهشی فراوانی مانند مساجد، کتابخانه و مدارس تأسیس کردند و امکانات مادی و معنوی بسیاری را در این مسیر صَرف نمودند و حتی برای استفاده از توان علمی موجود در سایر مناطق اسلامی، عالمان و دانشمندان دیگر سرزمین ها را به دربار خود دعوت نمودند. نتیجه این تلاش های بی وقفه، شکل گیری کانون های علمی و فرهنگی بی شماری در قلمرو فاطمیان گردید. به گونه ای که میراث عظیم علمی‌ فرهنگی و تمدنی این کانون ها، دوره طلایی را در قرن (4-5) برای فاطمیان رقم زد. میراثی که نه تنها تاثیر، خود را در این اعصار بلکه در قرون بعدی نیز نشان داد.

واژگان کلیدی: فاطمیان، مراکر فرهنگی، اندیشه دینی، دارالحکمه

کلیدواژه‌ها