بررسی تطبیقی واکنش سیاست خارجی امریکا در برابر انقلاب کمونیستی چین و انقلاب اسلامی ایران

نویسنده

چکیده

چکیده

در طی قرن بیستم انقلاب های سیاسی و اجتماعی بزرگی شکل گرفته است که در این میان می توان از انقلاب های بزرگ کمونیستی در روسیه و چین و انقلاب اسلامی در ایران نام برد.. همچنین در طی قرن بیستم نظام سرمایه داری به عنوان نظام حاکم بر جامعه جهانی همواره با اینگونه انقلاب ها دچار تنش بوده است، زیرا جهان غرب به رهبری ایالات متحده به عنوان حفظ وضع موجود ، چنین انقلاب هایی را به عنوان یک جریان مخالف در برابر خود می دیده است. لذا در این پژوهش ، هدف این است که ضمن بررسی تطبیقی دو انقلاب جمهوری خلق چین و انقلاب اسلامی ایران به این سوال پاسخ داده شود که علت خصومت ایالات متحده با اینگونه انقلاب ها چه می باشد، که به نظر می رسد پاسخ آنر باید در هژمونی این کشور در جهت حفظ نظام سرمایه داری جستجو کرد. اما سوال دیگر این است که چرا پس از گذشت دو دهه از وقوع انقلاب در چین، ایالات متحده دست از اقدام خصومت آمیز بر علیه دولت چین برداشته و حتی در بسیاری از زمینه های سیاسی و اقتصادی در سطح جهانی همکاری می نماید، اما پس از گذشت سه دهه از وقوع انقلاب در ایران، دولت ایالات متحده به جمهوری اسلامی ایران هنوز به عنوان دشمن اصلی خود نگاه می کند، که شاید بتوان علت آنرا در افول ایدئولوژی در عرصه سیاست خارجی چین و تداوم حرکت های ایدئولوژی محور در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران جستجو کرد.
واژگان کلیدی :انقلاب اسلامی ایران ، انقلاب کمونیستی چین ، ایدئولوژی ، هژمونی ، اصلاحات سیاسی

کلیدواژه‌ها