خط کوفی در گذر تاریخ اسلامی

نویسندگان

چکیده

چکیده

خط کوفی را نخستین نگارش از خطوط اسلامی میدانیم.این خط که پیش از ظهور اسلام رواج داشته وتوسط مسلمانان و اعراب اشاعه یافته است، در طول سالیانی که استعمال گشت به اشکال و نگارش متفاوت دیده شده است.اصولاکاربرد این خط در نگارش مصحف شریف، سنگ مقبره ها و کتیبه مساجد بود که تا اواسط قرن هفتم هجری نیز متداول بوده است. در این پژوهش سعی شده است به انواع نگارش این خط، سابقه و وجه تسمیه آن و استفاده آن در هنرهای تزئینی و معماری پرداخته شود.

واژگان کلیدی:حضرت علی ابن ابی طالب(ع)، خط کوفی، خطوط اسلامی، کوفی ساده وتزئینی

کلیدواژه‌ها