رویکرد انتقادی روزنامه های فارسی زبان مصر به وضعیت اقتصادی ایران در عصر ناصری و مظفری

نویسندگان

چکیده

چکیده

مطبوعات به عنوان یکی از ارکان اطلاع رسانی و یکی از موثرترین رسانه های گروهی نقش تعیین کننده ای در تحولات سیاسی ،اجتماعی کشورها دارا می باشند .در تاریخ معاصر کشور ما نیز مطبو عات از جایگاه برجسته ای برخوردارند و مطالعه تحولات مربوط به تاریخ معاصر کشور بدون در نظر گرفتن نقش مطبوعات ناقص خواهد بود . از جمله وقایعی که مطبوعات در ترویج مبانی و ویژگی های آن نقش فعالی داشتند اصلاحات اقتصادی دوره ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه و تآثیر آن در  انقلاب مشروطیت است. برخی روزنامه ها به دلیل اختناق در خارج ازایران منتشر می گردیدند و به صورت مخفی وارد ایران می شدند. این نشریات همانند «حکمت » «ثریا » «پرورش » «چهره نما» «کمال » قانون ،اختر ......نقش مهمی در بیداری ایرانیان داخل و خارج کشور داشتند.در این نشریات اوضاع نابسامان اقتصادی و اجتماعی ایران مورد بحث و بررسی فرار می گرفت و نویسندگان آنها به ریشه یابی دردها و ضعف های جامعه همت می گماشتند . این پژوهش در نظر دارد روزنامه های فارسی زبان چاپ مصر و تأثیر آن ها در تحولات ایران را از نگاه اقتصادی بررسی نماید.

واژگان کلیدی: روزنامه های فارسی زبان ، اقتصاد ی، اجتماعی ، مصر ،تحولات

کلیدواژه‌ها