سیر تاریخی معدن کاری درفلات ایران دردوره باستان(ازآغاز تاتشکیل دولت ماد)

نویسنده

چکیده

چکیده

شواهد باستان شناسی نشان می دهد که فلات ایران یکی ازمناطق مستعداکتشاف،استخراج وفرآوری مواد معدنی در گستره تاریخی بوده است،یافته های بدست آمده از گستره زمانی نوسنگی تا عصرآهن و همچنین آثار بدست آمده از تپه هاو مناطق ماقبل تاریخ تا آغاز عصر تمدن درایران باستان نشان از آن دارد که به طور موثری مواد معدنی فلزی و غیرفلزی مورد استفاده بوده است. موضوع قابل توجه این است که مواد معدنی مختلفی از قبیل مس، آهن، سرب، روی، قلع،انواع گوهر،سنگهای ساختمانی وکانی ها کاربدی به مانندسلیس(چخماق)،نمک،گوگردوپتاس مورد استفاده فروان بوده است.بی شک در کنار وجود شرایط طبیعی مساعد مانند آب و هوای مناسب ودشتهای حاصلخیز،وجود این مواد معدنی نیز در سیر تاریخی تمدن ایران زمین بسیار اهمیت داشته است.در این مقاله کوشش بر این است تاسیر تاریخی معدنکاری را در فلات ایران از آغاز یکجا نشینی انسان در فلات ایران و پس از آن تاتشکیل تمدن های باستان تا آغاز دولت ماد مورد بررسی قرار گیرد.

واژگان کلیدی: معدن کاری، عصر آهن، فلات ایران

کلیدواژه‌ها