وضعیت اجتماعی کوفه در آستانه قیام امام حسین علیه السلام

نویسندگان

چکیده

چکیده

در آستانه قیام امام حسین(ع)، گروه‌های اجتماعی و مذهبی متعددی در کوفه وجود داشته است و این تنوع از همان آغاز تاسیس این شهر، بعنوان یکی از ویژگی‌های مهم اجتماعی آن مطرح بوده است.
یکی از عواملی که تاثیر فراوانی در وقوع حادثه عاشورا داشت ، بافت اجتماعی خاص مردم کوفه بوده است . نوع و میزان تاثیرگذاری این خصوصیت اجتماعی کوفه در شکل گیری واقعه عاشورا پرسش اصلی این پژوهش است . همچنین این نکته که نسبت دادن صفت بی وفایی به مردم کوفه در تمامی اعصار پس از حادثه عاشورا تا چه حدی می تواند صحیح باشد می تواند یکی از پرسش های فرعی این تحقیق باشد. بنظر می رسد منسوب نمودن کوفیان به این صفت بطور مطلق نمی تواند منطقی باشد . مقاله پیش رو با روشی توصیفی – تحلیلی به بررسی داده های کتابخانه ای خویش می پردازد. 

واژگان کلیدی: کوفه، امام حسین علیه السلام ، عاشورا، بی وفایی ، بافت اجتماعی.

کلیدواژه‌ها