استراتژی نفتی آمریکا در خلیج فارس و تاثیر آن بر منافع ملّی ایران در بخش نفت (1990-1979)

نویسندگان

چکیده

چکیده

"نفت" یکی از کالاهای استراتژیک و با ارزش­ترین منبع انرژی جهان است که کشورها به منظور دستیابی به منابع نفتی و رسیدن به سطح بالاتری از توسعه، از هیچ کوششی فروگذار نخواهند کرد.
بررسی سیر تحولات تاریخی در بازار نفت جهان، گویای این واقعیت است که ایالات متحدة آمریکا بعنوان بزرگترین مصرف کننده انرژی در جهان، برای تحکیم موقعیت جهانی خود، بیش از پیش به این کالای استراتژیک نیازمند است و همین مساله سبب شده است که این قدرت برای رسیدن به اهداف خود در زمینه تامین امنیت انرژی از هیچ­گونه اقدامی فروگذار ننماید. استفاده از زور و یک­جانبه­گرایی، استمرار روابط با عربستان، استفاده از ابزار تحریم برای مهار جمهوری اسلامی ایران بخشی از اقدامات این قدرت در تحمیل ارادة خود بر عرصة انرژی جهان است. این کشور با اعمال این سیاست‏ها در منطقة خلیج فارس درصدد است سلطه خویش را در نظام بین الملل تثبیت و آن را بر سایر مناطق دنیا تحمیل نماید. تحمیل ارادة این قدرت با استفاده از ابزار تحریم‏ها، از یک سو صدمات فراوانی را به اقتصاد ایران و از دیگر سو بر قیمت جهانی نفت وارد کرده است.

واژگان کلیدی:آمریکا، خلیج فارس، ایران، نفت، تحریم­ها

کلیدواژه‌ها