استقلال خوزستان توسط شیخ خزعل و جریان رویارویی رضاخان

نویسنده

چکیده

چکیده

از حوادث اثرگذار تاریخ معاصر ایران، ماجرای شیخ خزعل و تکاپوی قدرت وی در منطقه خوزستان میباشد. بررسی آسیب شناسانه ی سیاست و عملکرد وی در راستای استقلال خوزستان از پیکره ی ایران، عربستان نامیدن منطقه، تقابل با دولت مرکزی و گرایش وی به انگلیسی ها در آن شرایط سیاسی- اجتماعی می تواند حقایقی تاریخی را روشن کند.
این مقاله در سه بخش ابتدا، به بررسی شخصیت، سیاست و عملکرد منطقه ای شیخ خزعل در بخش دوم به اهداف سیاسی رضاخان در خوزستان و پیامدهای آن و در پایان به تبیین علت چرخش سیاست انگلیس در منطقه ـ با توجه به ضعف و ناتوانی سلسله قاجاریه در ادارۀ ایران، پیروزی بلشویسم در شوروی می پردازد.
پیروزی بلشویسم باعث تغییر سنتی انگلیسی ها در ایران شد. یعنی به فکر اجرای سیاست کشوری حایل و با ثبات و برچیدن حکومت های محلی و ایالتی برای حفظ منافع پایدار خود در منطقه شدند.

واژگان کلیدی:شیخ خزعل،خوزستان، رضا خان، انگلیس، بلشویسم

کلیدواژه‌ها