الزامات ارتقای فرهنگ قانون گرایی

نویسندگان

چکیده

چکیده

دراین مقاله که به شیوه مروری تنظیم گردیده است ، تلاش شده تا ابعاد و مولفه های الگوی ارتقای فرهنگ قانون گرایی معرفی گردد . از این جهت پس از معرفی فرهنگ ، حقوق انسانها و قانون، برخی نظریات مرتبط با قانون گرایی ارائه شده است . در ادامه نیز براساس مبانی نظری و پیشینه پژوهشی موجود ابعاد و مولفه های فرهنگ قانون گرایی در قالب یک مدل ارائه و به اختصار معرفی گردیده اند . به نظر می رسد ابعاد اصلی مؤثر بر ارتقای فرهنگ قانون گرایی عبارت از عوامل فردی ،عوامل اقتصادی ، عوامل خانوادگی ،عوامل اجتماعی و عوامل مرتبط باقانون می باشند. عوامل پنجگانه فوق متغیر های مستقلی هستند که با تأثیر آنها می توان به متغیر وابسته که همانا ارتقای فرهنگ قانون گرایی باشد تأثیر گذاشت.

واژگان کلیدی:فرهنگ، قانون ، قانون گرایی ،حقوق انسان ها

کلیدواژه‌ها