پیشینه تاریخی مسیحیت در شبه جزیره عربستان از ابتدای پیدایش تا صدر اسلام

نویسنده

چکیده

مستندات تاریخی نشان‌گر آن است که قبل از ظهور اسلام، برخی از قبایل عرب شبه جزیره مسیحی بوده‌اند، و نفوذ آنان در مقاطعی از تاریخ، به اندازه‌ای رسید که توانستند حکومت تشکل دهند. در این میان بعضی از قبایل عرب مسیحی، دارای سلسله مراتب کلیسایی بوده، و اسقف و کشیش داشتند، و در منطقه خود، کلیسا و صومعه بنا کرده بودند. پس از ظهور اسلام، کتاب آسمانی مسلمانان که خود را در امتداد ادیان ابراهیمی همچون یهودیت و مسیحیت می‌دید، به تصدیق انجیل پرداخت، و مسیحیان را اهل کتاب نامید؛ اما اندک اندک، باورهای بنیادین مسیحی را با انتقادهایی مواجه کرد، و از آنان خواست تا از باورهای نادرست خود دست بردارند. پس از این دعوت، برخی از مسیحیان شبه جزیره اسلام آوردند، و دیگر مسیحیان به پرداخت جزیه ملزم شدند.

عنوان مقاله [English]

The history of Christianity in the Arabian Peninsula Since the beginning of Genesis to early days of Islam

چکیده [English]

Abstract
Historical documents indicate that before the advent of Islam, some tribes of the Arabian Peninsula were Christian, and their influence at some point in history, to the extent that they were able to organize the government. In the meantime, some Arab Christian tribes, had hierarchical church, and bishops and priests, and in your area, churches and monasteries were built. After the advent of Islam, the Muslim scripture that felt itself along Abrahamic religions such as Judaism and Christianity, acknowledged the Bible, and it called the Christians as the People of the Book, but little by little, it met fundamental Christian beliefs with criticism, and asked them to abandon their incorrect beliefs. After this call, some of the Christian peninsula embraced Islam, and other Christians were required to pay taxes.
Keywords: : Christianity, Islam, the Arabian Peninsula.