تحولات مذهبی در عراق و بازتاب آن بر احوال معیشت مردم در قرون4و5ه.ق


عنوان مقاله [English]

Religious developments in Iraq and its repercussions on living conditions of people in the 4th and 5th centuries AD