بررسی حوزه حدیثی شیعه ی بغداد در سه سده نخستین

نویسندگان

چکیده

چکیده:

      بغداد یکی از برجسته ترین مراکز علمی جهان اسلام در
شرق در گسترش فقه، حدیث، و کلام بود و عالمان شیعی بسیاری به خود دیده در برخی از
رشته ها چون حدیث با مراکز علمی پیش از خود مانند حوزه حدیثی قم رقابت می کرد. در
حوزه حدیثی بغداد حضور بزرگانی چون هشام بن حکم و یونس بن عبدالرحمن با گرایش
خردگرایی و مناظرات متکلمین امامیه با معتزله بر شکل گیری مکتب علمی آن شهرموثر
بود و این مکتب حدیثی را از حوزه ی حدیثی شیعه در قم با گرایش اخباریگری ممتاز
کرد

واژگان کلیدی: حدیث، شیعه، بغداد.
 
 

کلیدواژه‌ها