نقش امرای نظامی در ثبات و بی ثباتی سیاسی عهد سلجوقی

نویسندگان

چکیده

چکیده:
همانگونه که نظامی ها ، باعث ثبات و انتظام
امور حکومت می شوند و به پشتیبانی از حاکمیت سیاسی می پردازند ، به همان میزان می
توانند ، عامل مهمی در سقوط و بی- ثباتی یک حکومت نیز محسوب گردند. در شرایطی که
حکومت، قدرتمند و از توان نظارت بالایی برخوردار باشد ، بر نظامی ها تسلط داشته، و
از خود سری و دخالت آنان در امور سیاسی جلوگیری می کند . با وجود این ، حکومت در
هنگام ضعف ، قادر به اعمال قدرت در بین این افراد نبوده، و در نتیجه سرپیچی امرای
نظامی از حکومت و خود سری آنان ، سبب بی ثباتی و سقوط حاکمیت می شود . این پژوهش
بر آن است تا به نقش امرای نظامی در ثبات و بی ثباتی سیاسی حکومت سلجوقی در ایران
بپردازد

واژگان کلیدی: سلجوقیان ، امرای نظامی ، ثبات سیاسی ،
اقطاع ، اتابکان.

 


 

 

کلیدواژه‌ها