مکاتبات بین سران ایران وروم دردوره ساسانی ونقش آن دردیپلماسی جهان کهن

نویسندگان

چکیده

چکیده:
در این مقاله به بررسی نامه های ارسال شده
بین سران ایران و روم در دوران ساسانی پرداخته شده، و انگیزهتأثیر و پیامدهای این
مکاتبات مورد تحلیل قرار گرفته است. درغالب نامه ها، منافع ملی، اقتصادی،
ایدئولوژیکی، عمومی وتبلیغاتی دو طرف مورد نظر بوده است. ادبیات به کار رفتهدرنامه
ها نشئت یافته از موضع ضعف یا قدرت نویسنده وموقعیت سیاسی او بود. این نامه ها به عنوان
سندی مکتوب درتاریخ دو کشور برجای ماندند و منعکس کننده بخشی از روابط سیاسی ایندو
قدرت درطی دوران چهارصد ساله پر فراز ونشیب آن است.
واژگان کلیدی: نامه ، ایران، روم، ساسانیان، جنگ
 
 

کلیدواژه‌ها