تأملی بر آراء آموزشی میرزا حسن رشدیه

نویسندگان

چکیده

چکیده:
احداث مدارس به سبک جدید و رواج اندیشه­های
نو آموزشی در ایران از مهمترین تحولات فرهنگی بود که به رغم مخالفت­ بعضی افراد و
گروه­ها، سرانجام در نظام فرهنگی کشورمان پذیرفته شد. از جمله نخستین بنیانگذاران
مدارس جدید در ایران میرزا حسن رشدیه بود که به حق باید وی را پدر معارف نوین
ایران نام نهاد. رشدیه پس از کسب فنون جدید آموزشی، علاوه بر تأسیس مدارسی به سبک
نوین، اندیشه­های جدیدی را وارد نظام تعلیم و تربیت کشور کرد و با دگرگون ساختن
نحوه­ی خوانش الفبا و تألیف کتب متنوع برای اطفال معارف کشور را به راهی جدید
انداخت. او در این راه از حمایت افرادی چون امین­الدوله و شیخ هادی نجم­آبادی
برخوردار بود. در سایه­ی این حمایت­ها و تلاش­های خستگی ناپذیری که از خود نشان
داد، رشدیه توانست به پیشرفت نظام آموزشی و عمومی کردن آن کمک کند و فرایند تعلیم
و تربیت را به سوی تحول پیش ببرد.
واژگان کلیدی:میرزا حسن
رشدیه، نظام نو آموزشی، مدرسه، اندیشه­های تربیتی.
 

کلیدواژه‌ها