جایگاه و نقش مکتب کوفه در بنیان‌گذاری و شکوفایی علمی در تمدن اسلامی ( از ورود امام علی (ع) تا تاسیس حوزه علمی بغداد )

نویسنده

چکیده

 

چکیده:

در شکوفایی علمی در تمدن اسلامی، ملل،
مکاتب و شخصیت‌های مختلف تأثیرگذار بودند. از جمله مکتب علمی کوفه و اندیشمندان آن
که با توجه به ساختار جمعیتی ایرانی ـ عربی (یمنی ـ نزاری) و حضور حضرت علی(ع) و
امام صادق(ع) در این شهر موجب تحرک علمی و پیدایش و شکوفایی علوم مختلف گردید.
در مقاله‌ی حاضر با استفاده از روش
کتابخانه‌ای به پیدایش مکتب علمی کوفه و نقش دانشمندان آن در تمدن اسلامی از ورود
امام علی (ع) تا تاسیس حوزه علمی بغداد 
پرداخته شده و نتیجه‌ی حاصله آن است که آغاز تدوین در علومی مانند تفسیر،
کلام، فقه مربوط به کوفه و حوزه‌ی علمی آن است و در مدون کردن سایر علوم و انتشار
و شکوفایی آن نیز نقش بسزایی داشت. میراث کوفه بعدها به سایر حوزه‌های علمی ا
ز  جمله بغداد انتقال یافت.
واژگان کلیدی :مکتب کوفه– تمدن اسلامی – شکوفایی
علمی- امام علی (ع) – حوزه بغداد
 


 

کلیدواژه‌ها