عوامل مؤثر و حاکم بر روابط خارجی غزنویان

نویسنده

چکیده

چکیده:

حکومت غزنویان به عنوان اولین حکومت ترک
نژاد ایران در اواسط سده چهارم هجری بنیان نهاده شد. این سلسله عمری پر دوام داشت
و روزگار زمامداری فرمانروایان آن طی دو دوره(از 351 ه ق تا 431 ه ق و از 431 ه ق
تا 582 ه ق) بیش از 230 سال به درازا کشید. به هنگام موجودیت این حکومت در گسترة
قلمرو متغیر آنان وقایع سرنوشت ساز تاریخی و تحولات سیاسی- اقتصادی- اجتماعی و
نظامی فراوانی در فرایند روابط آنان با حکومتهای همجوار و دستگاه خلافت عباسی پدید
آمد. این مقاله در صدد تبیین این مسأله است که آیا روند تصمیم گیری وبرقراری روابط
میان حکومت غزنوی با حکومتهای همجوار از نهادها و منابع درونی مربوط به این موضوع
تأثیر می پذیرفت یا الگوسازی در این امر از متغیرهای فراساختاری(مانند خلافت عباسی
یا برخی حکومتهای همجوار) متأثر بوده و یا هر دو مورد در این زمینه مؤثر بوده اند؟
شناخت این روند تصمیم گیری و منابع درونی و بیرونی آن و نوع رابطه بوجود آمده ،به
ما توانایی درک عوامل مؤثر ارتباط بین حکومتها در تاریخ میانه ایران قبل از حمله
مغول را خواهد داد.
واژگان کلیدی: غزنویان، عباسیان، حکومتهای همجوار،
روابط خارجی، منابع درونی روابط، منابع بیرونی روابط.
 

کلیدواژه‌ها