سقوط آق قویونلو ها ازدیدگاه تاریخ نگاران عصر صفوی و تحلیلی بر نظریات آنها

نویسندگان

چکیده

 چکیده: 
 
بیشترین اطلاعات و داده های تاریخی در باره
علت اضمحلال، انحطاط و نهایتاً سقوط حکومت سلسله «آق قویونلوها» در تألیفات وکتب
تاریخ نگاران عهد حکومت صفوی وجود دارد. کامل ترین ودر  عین حال اصلی ترین مطالب نیز در کتابهای تالیف
شده بین  قرن دهم و اوایل قرن یازدهم هجری
قمری یافت می شود . نکته در خور توجه این است که علیرغم اینکه این کتابها تقربیا
در دوره نزدیک تاریخی تالیف شده اند دارای دیدگاه مشترکی باهم نیستند. بعضی از این
مورخان سقوط حکومت وروی کار آمدن دولت صفوی را نتیجه قضاء و قدر دانسته اند . عده
ای دیگر که اکثریت مورخان را شامل می شود،در کنار حفظ دیدگاه مزبور به صورت کمرنگ
تر تاثیر عواملی مانند نوع ساختار سیاسی ، نظامی و اقتصادی را در اضمحلال آق
قویونلوها از نظر دور نداشتند. مورخان دیگری نیز وجود دارند که با نگرش واقع
بینانه تر موضوع زوال و برافتادن حکومت آق قویونلوها را مورد توجه قراردادند .
واژگان کلیدی :تاریخ نگاران صفوی. آق قویونلوها.
فروپاشی. نظریات. 

کلیدواژه‌ها