شیوه های تبلیغی صوفیه ی هند در نشر اسلام

نویسندگان

چکیده

چکیده:
صوفیه همواره به عنوان مهم ترین عامل در نفوذ و
مانده گاری ایدئولوژی اسلامی در شبه قاره ی هند نقش داشته اند  و به ویژه از نیمه­ی قرن پنجم هجری/ یازدهم
میلادی که تصوف در آن­جا نضج پیدا کرد در ترویج اسلام متصوفانه سعی و اهتمام بسیار
نمودند،چنان که صوفیان و عرفای بزرگی تحت تأثیر فرهنگ ایرانی ـ اسلامی در آن جا
ظهور کرده و سلسله­های متعددی از تصوف تشکیل دادند که به تدریج تعالیم و آموزه­های
آن ابعاد گوناگون زندگی هندوها را فراگرفت و شبه قاره­ی هند را در طی قرون و اعصار
به یکی از کانون­های مهم فعالیت صوفیانه مبدل ساخت تا آن جا که پیوسته اهل طریقت،
آن سرزمین را بهترین مکان برای رواج مکاتب مختلف سیر و سلوک تلقی کردند و با
به  کارگیری شیوه های تبلیغی متفاوت که تا
حدود زیادی برگرفته از شعائر اسلامی، آموزه های طریقتی و ویژگی های فردی شان بود،
سبب گسترش اسلام و تصوف اسلامی در بین هندوها شدند. از این­رو پژوهش حاضربا تکیه
بر اطلاعات موجود در منابع تاریخی و با رویکردی توصیفی-تحلیلی  به بررسی شیوه­ها ی تبلیغی صوفیه­ی هند پرداخته
و نشان خواهد داد که  تبلیغات متصوفه تا چه
حد به نشر، پراکندگی و  توسعه­ی دین مبین
اسلام در شبه قاره­ی هند منجر گردیده است.
واژگان کلیدی: شبه قاره هند، تصوف، صوفیه، شیوه های
تبلیغی، نشر اسلام.
 

کلیدواژه‌ها