بررسی عوامل تکوین تاریخ نگاری ایرانی در دوران سامانی

نویسندگان

چکیده

چکیده:
 تاریخ نگاری ایرانی که در قرن چهارم هجری شکل
گرفت، شاخه ای است از تاریخ نگاری اسلامی. تاریخ نگاری ایرانی در  شکل و محتوا کاملا تحت تاثیر و نفوذ تاریخ
نگاری اسلامی بود و به همین علت همواره به عنوان ذیلی بر تاریخ نگاری اسلامی در
نظر گرفته شده است. با این وجود تاریخ نگاری ایرانی در برخی زمینه ها، تفاوت هایی
با تاریخ نگاری اسلامی دارد.  یکی از وجوه
افتراق ،عوامل تکوین آنان است. تاریخ نگاری ایرانی و اسلامی در بسترهای سیاسی،
اجتماعی وفرهنگی متفاوتی بالیدند و زمینه های شکل گیری آنان با یکدیگر تفاوت داشت.
به همین علت برخی از اهداف و کارکردهای آنان نیز متفاوت بود. در این مقاله به
بررسی عوامل تکوین تاریخ نگاری ایرانی پرداخته می شود.
واژگان کلیدی: تایخ نگاری،کتیبه،اسناد، سامانیان.
 
 

کلیدواژه‌ها