بررسی پیشینه ی تاریخی ابنیه سنتی ایران با مطالعه ی موردی "تکیه"

نویسندگان

چکیده

 چکیده:
 
تکیه، مکانی با پایگاه معنوی- سنتی از
دیرباز مورد توجه محققین بوده است. در حقیقت تکیه ها بعد از مساجد پایگاه معنوی
مسلمانان به خصوص شیعیان به شمار می روند و از عناصر جدایی ناپذیر کالبد فیزیکی
اغلب شهرها و روستاهای ایران می باشند. در ابتدا به محل تجمع صوفیان
"تکیه" می گفتند و فضای آن را متناسب با کاربری آن می ساختند. با گسترش
تشیع و زوال صوفی گرایی، این مکان برای برگزاری آیین نمایشی سوگواری و عزاداری
امام حسین (ع) کاربری یافت و به مرکز تجمع همه ی قشرهای جامعه از هر گروه و صنفی
تبدیل گشت. نظر به اهمیت این پایگاه معنوی-سنتی، این پژوهش به دنبال بررسی ابعاد
مختلف چگونگی شکل گیری، تحول و کارکرد تکیه در ایران می باشد. این پژوهش به روش
توصیفی و تحلیلی و بر اساس تحقیقات میدانی و کتابخانه ای صورت گرفته است.
واژگان کلیدی: تکیه، سوگواری، حسینیه، تصوف، تشیع. 

کلیدواژه‌ها