پژوهشی در سند و محتوای زیارت رجبیه

نویسندگان

چکیده

چکیده
       از آنجا که زیارت رجبیه به 90 تن از کسانی که ادعا شده در کربلا به شهادت رسیده اند سلام داده و برخی این زیارت را به امام زمان نسبت داده اند، و شخصیتی بزرگی چون ابن طاووس آن را در قرن هفتم نقل کرده، این زیارت به عنوان یکی از مهمترین منابع مورد استناد برای کتب متاخرین در استخراج اسماء شهدای کربلا تلقی شده است. اما استناد این زیارت به امام زمان -عجل الله تعالی فرجه- به علت پیشینه تاریخی، مشکل سند و مشکلات متعدد محتوایی که داراست، تمام نیست . در متن منقول این زیارت برخی اسامی تحریف یا تصحیف شده و نام برخی از دشمنان امام حسین به عنوان یاران آن حضرت آمده است .
 
واژگان کلیدی :شهدای کربلا، زیارت رجبیه، ابن طاووس ،تحریف و تصحیف 

کلیدواژه‌ها