وزارت در عهد ساسانیان

نویسنده

چکیده

چکیده:

   حکومت ساسانیان توسط اردشیر بابکان بنا نهاده شد. دولتی با شکوه و پهناور، که بعد از وی در زمان فرزندش شاپور تثبیت شد. توسعه سیاسی ایران ، موجب تغییراتی در ساختار اداری و اجتماعی کشور گردید لذا نیاز به وجود منصبی جهت اداره ی این تشکیلات پیچیده و گسترده، احساس شد.
این پیچیدگی و تحول اداری را می توان در فهرست درباریان شاپور اول در کتیبه نقش رستم در مقایسه با فهرست درباریان اردشیر مشاهده نمود وجود منصب فرمذار(Framadher) در این کتیبه بیانگر این تغییرات جدید می باشد.
هر چه به اواسط قرن پنجم میلادی نزدیک تر می شویم به توسعه بیشتر در دستگاه اداری بر می خوریم. نقش مهم وزیر را در این عهد با اقتدار وُزُرگ فرمذار «مهر نرسه» ، پیش نمونه وزیر اعظم دوران اسلامی،می توان مشاهده نمود.
 
واژگان کلیدی: ساسانیان ، وزارت ، وزرگ فرمذار، وزیر.

کلیدواژه‌ها