تاریخ نگاری، تاریخ نگری، ضرورت ها و بایستگی ها

نویسنده

چکیده

چکیده:

         این مقاله بر آن است با نقد و نگاهی بر آثار چاپ شده در حوزه تاریخ نگری و تاریخ نگاری و تبیین ضرورت و اهمیت گسترش و تقویت آن زمینه‌ی ترغیب و توجه بیشتر اهل تاریخ را به مباحثتاریخ نگری سوق دهد.بایسته‌ی توجه است درک و فهم واقعه‌ی تاریخی بدون شناخت اندیشه ای که در پس رویداد تاریخی نهفته است، در واقع فهم تاریخ نگری مورّخ، درکی ناقص است.به عبارت دیگر شناخت واقعه تاریخی بدون شناخت منظر نگاه مورّخ، سبب نامعلوم ماندن بسیاری از زوایای تاریک یک حادثه‌ی تاریخی است. بدین روی نگارنده پس از توضیح تاریخ نگری و مولفه های سازنده‌ی آن و تبیین ضرورت و بایستگی های توجه بیشتر به آن در مطالعات و تحقیقات، نگاهی گذرا به پاره ای از تألیفات انجام شده در این حوزه دارد.
 

واژگان کلیدی: آسیب شناسی ،تاریخ نگاری، تاریخ نگری،ضرورت و بایستگی ها

کلیدواژه‌ها