نقش فرهنگی زرتشتیان در تقویت ملی‌گرایی و شکل‌گیری هویت ملی باستان‌گرا در عصر پهلوی اول

نویسندگان

چکیده

چکیده:
 
  بررسی وضعیت فرهنگی زرتشتیان به عنوان یکی از مهم‌ترین اقلیت های اجتماعی دوره رضا شاه پهلوی حائز اهمیت اساسی است. در عهد رضا شاه به دلیل تلاش‌های وی در جهت کسب مشروعیت ملی و نیز نوسازی کشور و ایجاد دولت مدرن، اندیشه ملی‌گرایی در شکل توجه ویژه به تاریخ و تمدن ایران باستان و بازگشت به دوران سلسله‌های هخامنشی و ساسانی به طور جدی مورد توجه قرار گرفت. در این روند، جامعه زرتشتیان و بزرگان آن در تحولات سیاسی، اجتماعی، فکری و فرهنگی ایران با محوریت ملی­گرایی باستان­گرایانه اول نقش مؤثری ایفا کردند و کوشیدند تحت عنوان وارثان اصلی تمدن ایران باستان، با استفاده از فضای مناسب عهد رضا شاه به تقویت اندیشه‌ها و رویکردهای ملی‌گرایانه در فعالیت‌های فکری و فرهنگی آن دوران بپردازند. فعالیت‌های فرهنگی جامعه زرتشتیان ایران و به ویژه در ارتباط با پارسیان هند، طیف‌های متنوعی شامل تلاش برای تعریف هویت ملی نوین ایرانیان بر مبنای تمدن باستانی ایران و ترویج اندیشه‌ها و نمادهای باستانی و باستان‌گرایانه را در بر می‌گرفت. مسئله اصلی تحقیق حاضر بررسی نقش فعالیت‌های فرهنگی زرتشتیان در جهت تقویت ملی‌گرایی و هویت ملی نوین ایران در عصر پهلوی اول و روند آن است.

 واژگان کلیدی : رضا شاه پهلوی، زرتشتیان، ملی‌گرایی، باستنان­گرایی، هویت ملی.

کلیدواژه‌ها