ابراهیم حکیمی، پزشکی روشنفکر و سیاستمدار(باز خوانی زندگی سیاسی حکیم الملک در دوران نخست وزیری)

نویسندگان

چکیده

چکیده  
       ابراهیم حکیمی( حکیم الملک) از رجال معروف دوره قاجاریه و پهلوی است. حکیمی برادر زاده و داماد میرزا محمود خان حکیم الملک وزیر سابق دربار مظفرالدین شاه قاجار بود که بعد از فوت وی لقب اورا به ارث برد . حکیم الملک برای انجام تحصیلات در علم طب به فرانسه رهسپار شد و پس از انجام تحصیلات به ایران مراجعت نمود.حکیم الملک یکی از رجال تاریخ مشروطیت ایران است. و با نفوذی که در دربار داشت نقش مهمی در انقلاب و اعاده مشروطیت ایفا نمود.حضور او در انجمن های انقلابی و در میان مشروطه خواهان آن دوران چشمگیر بود.
حکیمی چند بار به نمایندگی مجلس شورای ملی و به دفعات به وزارت رسید و سه بار هم مأمور تشکیل کابینه شد. همچنین در دوره پهلوی دوم مدتی وزیر دربار بود. در مجلس سنا در ادوار اول و دوم هم به عنوان سناتور به مجلس راه یافت وی در تمام طول عمر عهده دار مناصب مهم بود.
 
واژگان کلیدی: حکیم الملک، ابراهیم حکیمی، مشروطیت، مجلس شورای ملی، وزارت، کابینه.
 

کلیدواژه‌ها