رضاخان وتلاش برای جلب اعتماد روحانیت

نویسندگان

چکیده

چکیده                                                              
    درتاریخ سیاسی ایران روحانیون به سبب نفوذ گسترده­ای که دربین مردم داشتند، نقش اساسی وبرجسته­ای ایفا کرده­اند. روحانیون به دلیل وقایعی که پس از مشروطه رخ داد، به تدریج به عدم مداخله درسیاست گرایش یافتندبه طوری که دربرابر کودتای سوم اسفند سکوت کردند، اما تلاشهای رضاخان وهوادارانش برای ایجاد نظام جمهوری بسیاری از آنها را دوباره به صحنه سیاست کشاند. پس ازآن رضاخان تلاشهای زیادی برای جلب حمایت علما از خود نشان داد. وی توانست با ابرازتمایل وعلاقه به روحانیت، بخش زیادی ازآنان و نیز عموم مردم را طرفدار خود و رضایتمند به عزل­قاجاریه­کندالبته مواضع حمایت‌گرایانة علمای عتبات عالیات ازجمله حضرات آیات نایینی، سید ابوالحسن­ اصفهانی ازرضاخان­وسیاست‌های­ مذهبی‌گرایانه وی، مسلماًعلاوه بر تأثیر برسایرعلمای نجف، در نگرش روحانیان داخل ایران نیز مؤثر بوده است.به هرحال،سیاست حمایتی مذهبی رضاخان و در کنار آن ایجاد امنیت در سراسر ایران باعث شد دولت در طول سال‌های 1305- 1299 ش از حمایت‌های وسیع عالمان دینی داخل و خارج از ایران برخوردار شودتا بتواندسلسله پهلوی را تاسیس نماید.

واژگان کلیدی:رضاخان،روحانیت ،شعائر مذهبی،پهلوی

کلیدواژه‌ها