حوزه تا جنگل مروری بر زندگی میرزا کوچک خان جنگلی در عصر مشروطه

نویسندگان

چکیده

چکیده
در طول تاریخ ایران زمین جنبش های مردمی وانقلابی زیادی به وقوع پیوسته است که بیشتر این جنبش ها هدفی جز مبارزه با استعمار واستبداد حاکمان زمانه خود نداشته اند در طول این تاریخ پر فرازو نشیب رهبران این جنبش ها دارای مقام واعتبار بالایی بوده اند جنبش جنگل یکی از این جنبش های انقلابی مردمی است که به رهبری میرزا کوچک خان جنگلی در زمان مشروطه به وقوع پیوست ونسبت به دیگر جنبش های این دوره مانند(جنبش محمد خیابانی،کلنل محمد تقی پسیان،ستار خان)ازلحاظ مدت ومکان نهضت از اهمیت بالایی برخوردار است.

واژگان کلیدی:جنبش جنگل،میرزا کوچک خان جنگلی،مشروطه

کلیدواژه‌ها